En el NOFC hi trobem el recull normatiu fonamental de la convivència escolar. En el present document de “Normes de convivència i procedimentals” apareixen especificacions d’algunes d’aquestes normes bàsiques pel bon funcionament durant el curs escolar actual.

ASSISTÈNCIA i PUNTUALITAT

ORDRE

ORDINADORS/TAULETES PERSONALS

IMATGE ADEQUADA

ENTRADES I SORTIDES

EL BAT DEL MANYANET


MENJADOR I PATIS

S’informarà de les incidències a les famílies corresponents i als tutors/es de l’alumne en qüestió.

Tot educador de l’escola ha de fer respectar aquestes normes de convivència.

Les incidències repetides tres vegades es consideraran falta de més gravetat i es deixarà constància tot prenent-ne mesura amb la comissió de disciplina.